Algemene Voorwaarden

 

Begrippen

Zhigong Instituut Nederland: Het Zhigong Instituut Nederland gevestigd te EPE. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08093012.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich op de website opgeeft voor deelname aan een workshop, event of training. Inschrijving kan tevens gebeuren per e-mail of telefonisch.

Website: www.zhigong.nl

 

Artikel 1 Toepasbaarheid

1.     Op de inschrijving en deelname aan de Zhineng Qigong-workshops/-events die door Het Zhigong Instituut Nederland worden georganiseerd, zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden van toepassing.

2.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk (digitaal) zijn bevestigd door Het Zhigong Instituut Nederland.

 

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

1.     De overeenkomst tussen deelnemer en Het Zhigong Instituut Nederland komt tot stand door inschrijving op de website van Het Zhigong Instituut Nederland.

2.     Mondelinge toezeggingen verbinden Het Zhigong Instituut Nederland slechts nadat deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.

 

Artikel 3 Inschrijving

1.     Door inschrijving op de website van Het Zhigong Intituut Nederland geeft de deelnemer aan de algemene voorwaarden van Het Zhigong Instituut Nederland te aanvaarden.

2.     Persoonsgegevens worden conform de wet persoonsregistraties elektronisch opgeslagen.

3.     Inschrijven kan plaatsvinden op de website van Het Zhigong Instituut Nederland, maar ook per e-mail of telefoon.

4.     Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er cursusplaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van binnenkomst worden aangehouden.

 

Artikel 4 Annulering door deelnemer

1.     Direct na de inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging.

2.     Bij annulering wordt er annuleringskosten ter hoogte van € 30,00 in rekening gebracht.

3.     Bij annuleringen tot 14 dagen voor cursusaanvang rekent Het Zhigong Instituut Nederland 50%.

4.     Bij annuleringen tot 7 dagen voor cursusaanvang rekent Het Zhigong Instituut Nederland 75% annuleringskosten.

5.     Bij annuleringen na 7 degen voor de cursusaanvang rekent Het Zhigong Instituut Nederland het volledige cursusgeld.

 

Artikel 5 Annulering door Het Zhigong Instituut Nederland

1.     Het Zhigong Instituut Nederland heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

2.     Het Zhigong Instituut Nederland gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training en/of workshop.

 

Artikel 6 Wijzigingen

1.     Het Zhigong Instituut Nederland houdt zich het recht voor om in geval van ernstige gronden (bijv. overmacht, plotselinge ziekte van de instructeur) of onvoldoende inschrijving events af te zeggen of te verzetten. De deelnemers worden hierover onverwijld op de hoogte gesteld.

2.     In geval van afzegging wordt indien mogelijk een passend alternatief aangeboden. Als dat niet mogelijk is wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd.

3.     Overige aanspraken m.b.t. een afzegging zijn uitgesloten.

 

Artikel 7 Prijs & betaling

1.     De prijzen van Het Zhigong Instituut Nederland zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

2.     Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Zhigong Instituut Nederland anders is aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen de termijn zoals dat aangegeven staat op de factuur. De rekening voor events worden tijdig door Het Zhigong Instituut (digitaal) verstuurd.

3.     Indien de deelnemer zich inschrijft via de website kan de deelnemer met IDEAL betalen.

4.     Workshops zonder overnachting:

–       Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging.

–       Bij annulering worden er annuleringskosten ter hoogte van 30 Euro (administratiekosten) in rekening gebracht. Het Zhigong Instituut Nederland rekent bij annuleringen tot 60 dagen voor cursusaanvang 35% van het totale cursusbedrag en bij annuleringen tot 30 dagen voor aanvang 75%. Bij minder dan 14 dagen rekent Het Zhigong Instituut Nederland het volledige cursusgeld. Het is altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

5.     Workshops inclusief overnachting en alle maaltijden (Chinareis en Masterclass):

–       Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging.

–       Bij annulering worden er annuleringskosten ter hoogte van 30 Euro (administratiekosten) in rekening gebracht. Het Zhigong Instituut Nederland rekent bij annuleringen tot 3 maanden voor cursusaanvang 50% van het totale cursusbedrag en bij annuleringen tot 2 maanden voor aanvang 75%. Bij minder dan 30 dagen rekent Het Zhigong Instituut Nederland het volledige cursusgeld. Het is altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen. Advies: Sluit altijd een reis- en annuleringsverzekering af!

6.     Indien de deelnemer binnen de gestelde betalingstermijn (zoals omschreven staat op de factuur) een factuur niet heeft voldaan, is Het Zhigong Instituut Nederland gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Het Zhigong Instituut Nederland vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de deelnemer bovendien Het Zhigong Instituut Nederland verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

 

Artikel 8 Auteursrecht

1.     Het auteursrecht op de door Het Zhigong Instituut Nederland uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Het Zhigong Instituut Nederland, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Zhigong Instituut Nederland zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid & vrijwaring

1.     Het Zhigong Instituut Nederland is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de deelnemer zelf.

2.     De deelnemer vrijwaart Het Zhigong Instituut Nederland en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Het Zhigong Instituut Nederland training, workshop of coaching uitvoert,

3.     Het Zhigong Instituut Nederland selecteert gekwalificeerde instructeurs voor de workshops. De inhoud van de events wordt regelmatig gecontroleerd zodat steeds aan de actuele eisen kan worden voldaan. Het spreekt echter vanzelf dat de instructeurs uiting geven aan hun eigen mening. Het Zhigong Instituut Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze meningen.

4.     Deelname aan de workshops en opleidingen geschiedt op eigen risico.

5.     Door inschrijving verklaart iedere cursist dat hij zich verantwoordelijk opstelt, voldoende is verzekerd en dat hij de organisator, de cursusleider en zijn assistenten alsmede de verhuurder vrijwaart tegen eventuele aansprakelijkheidsstelling.

 

Artikel 10 Geschillen

1.     De overeenkomst met de deelnemer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

2.     Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
deelnemer in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

3.     Mocht een van deze bepalingen nietig worden verklaard of mocht een op grond van deze bepaling afgesloten overeenkomst gebreken vertonen, dan laat dit alle overige bepalingen onverlet

4.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2018 en zijn te vinden op [website].

 

Artikel 11 Klachtenregeling

1.     Indien de deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Het Zhigong Instituut Nederland.

2.     Na kennisname en bespreking van de klacht met de deelnemer zal Het Zhigong Instituut Nederland zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REIZEN

 

Artikel 1

1.     Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.

2.     De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

 

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator


1.     De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.

2.     De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.

3.     De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

4.     Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.

5.     Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger
 is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

 

Artikel 3 Informatie door de reiziger


1.     De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

2.     De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

3.     Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

4.     De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator


1.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.

2.     De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.

3.     Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

4.     Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

 

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator

1.     De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens 
gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

2.     De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.

3.     De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten 
(met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.

4.     Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 de reissom niet meer verhogen.

5.     In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

6.     Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.

·       Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator

·       Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger

·       Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

7.     De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

 

Artikel 6 Rechten van de reiziger


1.     Indeplaatsstelling
: de reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 *de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 *het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 *de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
 Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

2.     De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

3.     Reisbescheiden
: de reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
 Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

 

Artikel 7 Opzegging door de reiziger

1.     De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

2.     De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.

3.     De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4.     Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd.

 

Artikel 8 Betaling

1.     De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip 
(artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van 
rechtswege in verzuim.

2.     Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of 
namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

3.     De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.

4.     De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500, –; 10% over de daarop volgende € 2500, –; 5% over de volgende € 5000, — en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger

1.     De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

2.     De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

3.     De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

4.     Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

 

Artikel 10 Klachten tijdens de reis

·       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse aan de reis coördinator 
zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat er naar een oplossing kan worden gezocht.

 

Artikel 11 Geschillen

1.     De reiziger kan gebruik maken van een bindende adviesprocedure zoals mediation of arbitrage.

2.     Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;

3.     Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.