§ 1 Toepasselijkheid: Op de inschrijving en deelname aan de Zhineng Qigong-workshops/-events die door het Zhigong Instituut Nederland worden georganiseerd, zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden van toepassing. Bijzondere of van de voorwaarden van het Zhigong Instituut Nederland afwijkende bepalingen gelden uitsluitend indien deze door Zhigong Instituut Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

§2 Inschrijving: a. Door inschrijving geeft de cursist aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden. b. Persoonsgegevens worden conform de wet persoonsregistraties elektronisch opgeslagen. c. Inschrijven is online, via e-mail of telefoon mogelijk. d. Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er cursusplaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van binnenkomst worden aangehouden.

§ 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring: Het Zhigong Instituut Nederland selecteert gekwalificeerde instructeurs voor de workshops. De inhoud van de events wordt regelmatig gecontroleerd zodat steeds aan de actuele eisen kan worden voldaan. Het spreekt echter vanzelf dat de instructeurs uiting geven aan hun eigen mening. Het Zhigong Instituut Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze meningen. Deelname aan de workshops en opleidingen geschiedt op eigen risico. Door inschrijving verklaart iedere cursist dat hij zich verantwoordelijk opstelt, voldoende is verzekerd en dat hij de organisator, de cursusleider en zijn assistenten alsmede de verhuurder vrijwaart tegen eventuele aansprakelijkheidsstelling.

§ 4 Betaling: Het Zhigong Instituut Nederland verstuurd de rekeningen voor hun events op tijd. De rekening geeft de datum aan waarop het cursusgeld moet worden voldaan. (Workshop met gastdocenten uit China en reisworkshops: zie § 6)

§ 5 Annulering of wijziging door deelnemer: a. Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. b. Bij annulering worden er annuleringskosten ter hoogte van 30 Euro (administratiekosten) in rekening gebracht. Bij annuleringen tot 14 dagen voor cursusaanvang rekenen wij 50%, tot 7 dagen voor cursusaanvang 75% annuleringskosten. Bij latere annuleringen moeten wij het volledige cursusgeld in rekening brengen. b. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

§ 6 Workshops met gastdocenten uit China:
A. Workshops zonder overnachting: Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. b. Bij annulering worden er annuleringskosten ter hoogte van 30 Euro (administratiekosten) in rekening gebracht. Wij rekenen bij annuleringen tot 60 dagen voor cursusaanvang 35% van het totale cursusbedrag en bij annuleringen tot 30 dagen voor aanvang 75%. Bij minder dan 14 dagen moeten wij het volledige cursusgeld in rekening brengen. Het is altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
B. Workshops inclusief overnachting en alle maaltijden (Chinareis en Masterclass): Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. b. Bij annulering worden er annuleringskosten ter hoogte van 30 Euro (administratiekosten) in rekening gebracht. Wij rekenen bij annuleringen tot 3 maanden voor cursusaanvang 50% van het totale cursusbedrag en bij annuleringen tot 2 maanden voor aanvang 75%. Bij minder dan 30 dagen moeten wij het volledige cursusgeld in rekening brengen. Het is altijd toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.
Advies: Sluit altijd een annuleringsverzekering af!

§ 7 Wijzigingen of afzegging van events door het Zhigong Instituut Nederland: a. Het Zhigong Instituut Nederland houdt zich het recht voor om in geval van ernstige gronden (bijv. overmacht, plotselinge ziekte van de instructeur) of onvoldoende inschrijving events af te zeggen of te verzetten. De cursisten worden hierover onverwijld op de hoogte gesteld. b. In geval van afzegging wordt indien mogelijk een passend alternatief aangeboden. Als dat niet mogelijk is wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Overige aanspraken m.b.t. een afzegging zijn uitgesloten.

§ 8 Auteursrechtelijke bepaling: De events en het cursusmateriaal bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om het workshopmateriaal of delen daaruit digitaal te verwerken of openbaar te maken, te vertalen, na te drukken of op andere wijze te vermenigvuldigen.

§ 9 Slotbepaling: a. Mocht een van deze bepalingen nietig worden verklaard of mocht een op grond van deze bepaling afgesloten overeenkomst gebreken vertonen, dan laat dit alle overige bepalingen onverlet. b. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. c. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. d. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Ze gelden totdat wijzigingen van de algemene voorwaarden schriftelijk door het Zhigong Instituut worden aangegeven.